Panel používateľa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Krea office, s.r.o., so sídlom Kamenica nad Hronom 526, 943 65 Kamenica nad Hronom, IČO: 47389818, IČDPH : SK2023864106 zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:35005/N , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.ekancelarskepotreby.sk . Predávajúci je platiteľom DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:
mail: info@ekancelarskepotreby.sk
telefón: +421905906246
poštová adresa: Krea office, s.r.o. Kamenica nad Hronom 526, 943 65 Kamenica nad Hronom

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka, a.s. 2925900712/1100
IBAN: SK88 1100 0000 0029 2590 0712
SWIFT: TATR SKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
P.O. BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001
037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
e-mail: nr@soi.sk

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len"kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho

2. Spôsob uzatvorenia Kúpnej zmluvy
2.1 Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

2.2 Všetky objednávky podané prostredníctvom tejto internetovej predajne sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

2.3 Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.4 Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári
.
2.5. Vlastnícke práva prechádzajú na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny.

2.6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k uchovávaniu a zhromažďovaniu osobných údajov nevyhnutných na správne a včasné vybavenie objednávky.

2.7. Každá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.

2.8. V cene za tovar nie je uvedené poštovné a balné.

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1. Ak nie je uvedené v popise objednaného tovaru inak, je objednaný tovar odoslaný do piatich pracovných dní po obdržaní záväznej objednávky. 

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej doby. O prípadnej dlhšej expedičnej dobe je Kupujúci ihneď informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Zásielky sú odosielané prostredníctvom kuriéra alebo Slovenskej pošty, resp. je možné dohodnúť osobný odber v sídle Predávajúceho.

3.3 Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke
s prepravovaným tovarom.

3.4. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.ekancelarskepotreby.sk  Kúpna cena je uvedená s DPH a je konečná.

3.5. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
a) na dobierku poštou - v hotovosti pri prevzatí tovaru, 0,80 EUR

b) na dobierku kuriérom - v hotovosti pri prevzatí tovaru, 1,20 EUR s DPH

c)prevodom na účet na základe vystavenej faktúry, 0 EUR

d) v hotovosti – pri osobnom odbere tovaru, 0 EUR

e) prostredníctvom služby 24 pay - platobnou kartou, internet bankingom, 0 EUR

3.6. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu
s tovarom, slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list.

3.7. V kúpnej cene podľa bodu V. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Cenové podmienky dopravy tovaru sú nasledovné :
a) prostredníctvom Slovenskej pošty-balík na poštu do 5 kg – 3,00 Eur

b) prostredníctvom Slovenskej pošty - balík na adresu do 5 kg - 4,44 Eur

c)prostredníctvom Slovenskej pošty - listová zásielka do 1000 g - 3,30 Eur

d) prostredníctvom kuriéra v rámci SR – 3,30 Eur s DPH

e) prostredníctvom kuriéra do ČR - 4,90 Eur s DPH

f) osobný odber – 0,00 Eur

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu sadzby poštovného v závislosti od skutočnej hmotnosti zásielky.

V prípade platby na účet vopred sa cena poštovného znižuje o cenu služby "dobierka" podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Hodnota zásielky posielanej do Českej republiky sa prepočítava devízovým kurzom Českej národnej banky Eur/Czk - 1/27,40. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kurzu v prípade zmeny kurzu o viac ako 5 %. Konečná hodnota zásielky je kupujúcemu oznámená prostredníctvom emailu v deň expedovania zásielky.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje . V tomto prípade budeme okamžite informovať Kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety Kupujúcemu.
4.2. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji
a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Je potrebné, aby Kupujúci dodržal tieto podmienky:

4.2.1. Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela Kupujúci na vlastné náklady späť na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

4.2.2. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:
Tovar musí byť nepoškodený
Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia
Tovar musí byť kompletný!
Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou Kupujúceho tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

4.3 Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

5. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je Kupujúci povinný informovať neodkladne náš e-shop ihneď po obdržaní zásielky, inak reklamácia nebude uznaná. O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na info@ekancelarskepotreby.sk alebo poštou.
Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní nebudú reklamácie telefónom akceptované. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od jej uplatnenia. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol o poškodenej zásielke s prepravcom.
Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov
( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ
Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne alebo poštou bez dobierky a písomne na adresu:
Krea office, s,r.o.
Kamenica nad Hronom 526
943 65 Kamenica nad Hronom
Slovenská republika

6.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ekancelarskepotreby.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody

7.1.Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky Kupujúceho).

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne
s nadobudnutím vlastníctva.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/ IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu
.
8.3. Kupujúci zaslaním objednávky Ppredávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim . Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

8.4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

8.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

8.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

8.7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,
vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, toré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

8,8. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

8.9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8.na účely priameho marketingu.

8.10. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať
o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZnOOÚ, si môže uplatniť blízka osoba.
Požiadavky kupujúceho podľa § 20 ods. 1 písm. a), d) až f) ZnOOÚ splní predávajúci bezplatne. Informácie podľa § 20 ods. 1 písm. b) a c) ZnOOÚ predávajúci poskytne Kupujúcemu bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Predávajúci vyhovie požiadavkám Kupujúceho podľa § 20 ZnOOÚ a písomne ju informuje najneskôr do 30 dní od ich prijatia.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý Predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.

9.2. Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci Kupujúcemu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.

9.3. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.

9.4. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.5. Tieto obchodné podmienky umožňujú Kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

9.7. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

Platné od 1.5.2016

9.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 01.05.2016

Google map: Kamenica nad Hronom 526
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie